Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

lululuj
- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
lululuj
Każdy człowiek, którego spotykasz, jest błogosławieństwem albo lekcją.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
8566 367f 500

crss-a:

waffle butt

Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
Reposted fromnoirceur noirceur viaSkydelan Skydelan
lululuj
2172 79a5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viaSkydelan Skydelan
lululuj
Obracanie Pałacu Lubomirskich. Warszawa 2.04.1970. Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
Można? Można.
Reposted fromcleanout cleanout viapsychoviolet psychoviolet
lululuj
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaknatazs aknatazs
lululuj
1793 0193 500
Reposted fromepidemic epidemic viapastelina pastelina
lululuj
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazabka zabka
0097 0698 500

onesubsjourney:

pleatedjeans:

Same look. [x]

Oh she’s precious.

May 06 2017

2140 6bcc 500
Reposted fromarcreactored arcreactored viaSkydelan Skydelan
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaSkydelan Skydelan
lululuj
5999 01d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
6494 bb01

thenatsdorf:

“Friendship on three!” [Killjoytshirts]

Reposted fromgraysen graysen viaSkydelan Skydelan
6712 e1ea 500
Reposted fromgraysen graysen viaSkydelan Skydelan
5418 567b
Reposted fromgraysen graysen viaSkydelan Skydelan
0423 f814 500
Reposted fromgraysen graysen viaSkydelan Skydelan
6642 aebb 500
Reposted fromgraysen graysen viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl